Skip to main content

Upravičenost do dodatka po KPJS (mnenje pravne službe ZZS)

Odgovor pripravil vodja pravne službe ZZS - g. Peter Renčelj

Spoštovani,

Pošiljamo vam odgovore na naslednji vaši vprašanji:

  1. Ali smo zobo/zdravniki upravičeni (in predvsem kdo)  do dodatka po KPJS tudi od 1.1. do 31.3. 2021? Navodila ZZS
  2. Ali dodatna pojasnila iz dopisa MZ dne 26.3.2021 kakorkoli spreminjajo 65% uveljavljanje dodatka, ki je bilo podano z navodil ZZS do 31.12.2020 (glej zgoraj)

Zdravniki in zobozdravniki, zaposleni v javnem sektorju, so tudi od 1. 1. do 31. 3. 2021 (ter tudi še do danes) upravičeni do dodatka za delo v rizičnih razmerah (65 %), ki ga ureja KPJS. Seveda morajo biti za upravičenost do dodatka izpolnjeni pogoji iz KPJS, ki smo jih predstavili v tabeli in ostajajo nespremenjeni. Za upravičenost je bistveno, da zdravnik dela v rizičnih razmerah ter da je razglašena epidemija.

Izpostavljamo tudi, da so poleg (zobo)zdravnikov v javnem sektorju do dodatka za delo v rizičnih razmerah ter njegove refundacije iz javnih sredstev pod pogoji iz KPJS upravičeni tudi:

i. Koncesionarji in pri njih zaposleni delavci, vendar zgolj za čas, ko izvajajo koncesijske storitve. Ta kategorija je bila že opisana v tabeli.

ii. Zdravniki in zobozdravniki, ki preko zunanjih izvajalcev na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju v mreži javne zdravstvene službe in mreži javne službe na področju socialnega varstva opravljajo delo v nevarnih pogojih.

Pri tej točki gre za širitev kroga upravičencev do dodatka za delo v rizičnih razmerah, ki ga je prinesel PKP7. Tudi novost iz PKP7 je delno že predstavljena v pojasnilih v tabeli, vendar je zaradi nejasnosti Oddelek za pravne zadeve v dveh novicah (zadnja je dostopna na tej povezavi) dodatno predstavil, kaj prinaša PKP7 v zvezi z upravičenostjo do dodatkov.

Pojem zunanji izvajalec je bil pri namreč predmet večmesečnega usklajevanja znotraj ministrstva za zdravje in med ostalimi deležniki, pri čimer je bilo na koncu zavzeto stališče, da je zunanji izvajalec v smislu tega člena lahko samo pravna oseba. Do dodatka so torej upravičeni (zobo)zdravniki zaposleni pri pravni osebi (primeroma d.o.o.), ki se vključujejo v delo izvajalcev v javni mreži na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju, ki jo je sklenil njihov delodajalec. V skladu s prejetimi pojasnili posledično znotraj te kategorijo do dodatka v višini 65 % niso upravičeni naslednji subjekti, kar je tudi že pojasnjeno v zgornji novici:

1. samozaposleni zdravniki (zasebni zdravstveni delavci in samostojni podjetniki), četudi imajo z izvajalci v mreži javne zdravstvene službe oziroma mreži javne službe na področju socialnega varstva sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju;

2. (zobo)zdravniki, ki sploh niso organizirani v statusno-pravni obliki samozaposlene osebe in ki na podlagi podjemne ali druge pogodbe civilnega prava (op. pogodba o zaposlitvi ni pogodba civilnega prava) opravljajo storitve v mreži javne zdravstvene službe oziroma mreži javne službe na področju socialnega varstva;

3. zdravniki, katerih delodajalci so fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost (npr. s.p. ali zasebni zdravstveni delavec), četudi jih njihovi delodajalci na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju pošljejo na delo k izvajalcem v mreži javne zdravstvene službe oziroma mreži javne službe na področju socialnega varstva.

 

iii. Zdravniki, zaposleni pri zasebnih izvajalcih zdravstvene dejavnosti brez koncesije, če je delodajalec član zbornice oz. SZZZZS. V takem primeru delodajalec zdravnika ni upravičen do refundacije s strani države. Ta kategorija je bila že opisana v tabeli.

iv. Koncesionarji, ki se vključujejo v izvajanje nalog NZV za zajezitev epidemije COVID-19 skladno z odredbo ali v sistem neprekinjene NMP. Ta kategorija je bila že opisana v tabeli.

 Kar se tiče dela v rizičnih razmerah, je naloga delodajalca zdravnika, da s sklepom določi dela in naloge, ki so rizične narave. Tako bo delo s pacienti ta pogoj praviloma izpolnjevalo, medtem ko administrativno-tehnične naloge ne. Odkar je bila objavljena tabela se v zvezi s tem pogojem torej ni nič spremenilo. Enako velja glede pogoja epidemije, ki trenutno še vedno traja, zato so zgoraj navedene kategorije zdravnikov še vedno upravičene do dodatka za delo v rizičnih razmerah.

Glede pogoja, da naj bi bili upravičeni do dodatka zgolj zdravniki, ki neposredno delujejo s COVID-19 pacienti in  dopisa MZ dne 26.3.2021 , pojasnjujemo, da se ta informacija nanaša na dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, ki je ločen od dodatka za delo v rizičnih razmerah. Ta dodatek znaša 30 % in je urejen zlasti v 56. členu PKP5 ter 33. členu PKP7. Glede razlike med dodatki in pogoji v zvezi z njihovo upravičenostjo smo na Oddelku za pravne zadeve večkrat objavili novice, hkrati so razlike pojasnjene na COVID-19 spletni strani Oddelka za pravne zadeve. Nenazadnje pa smo razlike in novosti v zvezi z dodatki v strnjeni obliki predstavili v januarski številki revije ISIS in aprilski številki revije ISIS.

 

Na Oddelku za pravne zadeve se zavedamo, da je trenutna ureditev upravičenosti do dodatkov in njihovega postopka refundacije kompleksna in težje razumljiva, zaradi hitrega sprejemanja interventnih zakonov pa na določenih mestih tudi nedodelana in nejasna. Prizadevamo si, da bi navedeno področje našim članom predstavili na kar se da pregleden in enostaven način. Pri tem pa se zavedamo, da poenostavitev nikoli ne sme vplivati na točnost in natančnost informacij, ki jih posredujemo našim članom. Situacije in okoliščine, v katerih naši člani izvajajo svoje storitve, so raznolike in številne. Posledično morajo tudi naša pojasnila zajemati vse morebitne situacije, v katerih bi bili naši člani lahko upravičeni do dodatkov. Nadalje moramo v naša pojasnila vključiti tudi vse informacije, ki jih dobimo s strani Ministrstva za zdravje in drugih deležnikov, pri čimer se zavedamo, da je posledično pojasnilo pogosto manj pregledno in razumljivo, na kar pa žal nimamo vpliva. Oddelek za pravne zadeve namreč ne more prevzeti odgovornosti, če bi Ministrstvo za zdravje zavrnilo zahtevke, ki bi jih naši člani vlagali na podlagi naših poenostavljenih a ne eksaktnih razlag. Poudarjamo tudi, da Oddelek za pravne zadeve žal nima možnosti, da bi sam razlagal nejasna določila, saj vedno obstaja tveganje, da pristojni deležniki ne bi sledili našim argumentom, kar bi lahko negativno vplivalo na položaj naših članov. Dodajamo pa, da našim članom zagotavljamo tudi individualno pravno svetovanje, kjer pa imamo možnost podati bolj natančne in pregledne odgovore, saj se lahko omejimo zgolj na informacije, ki so relevantne za konkretnega člana in njegov način izvajanja zdravstvenih storitev. 

 

Lep pozdrav,

 

Peter Renčel
Vodja oddelka za pravne zadeve
Zdravniška zbornica Slovenije
tel.: 01/ 30 72 121

www.zdravniskazbornica.si

Datum zapisa